कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

आ.व 2077/78 को प्रस्तावित ,निति तथा कार्यक्रम

कटहरी गाउँपालिकाद्वारा आ.व २०७७/७८ को लागि जम्मा रु. ४०,८५,००००० |- बजेट प्रस्तावित गरेको छ | जसमा-

१) समपुरक कोषमा: रु.३,००००००० |-

२) आर्थिक विकास : रु. २,०३,००००० |-

३) सामाजिक विकास : रु. २,९५,००००० |-

४) पूर्वाधार विकास : रु.१०,७४,६३,०००|-

५) बाताबरण तथा विपद व्यवस्थापन : रु. ८०,००००० |-

६) संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह : रु. ४५,००,००० |-

७) कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक : रु. ६,६६,३७,००० |-

८) शसर्त अनुदान : रु. १४,२१,००,००० |-

आर्थिक वर्ष: