कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

भाद्र

Weight: 
5

आ.व २०७४/२०७५ को आय र व्यायको विवरण

प्रथम गाउँ सभा अधिबेशन बाट देहाय अनुसारको आय र व्यायको विवरण स्वीकृत गरियो |