कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

विज्ञापन नं. ८/२०७७/७८ कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

विज्ञापन नं. ८/२०७७/७८ कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष:

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९