कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं ७

wada_7

कटहरी गा.पा. ७ नं. वडा कार्यालय 

***********************************

वडा नं.७ संक्षिप्त विवरण :-

  • साविक थलाहा  गा.वि.स  वडा नं. १-४ र ७  समावेस भएर हाल  कटहरी गा.पा. वडा नं. ७ भएको |
  • क्षेत्रफल : १०.७३ वर्ग कि.मि 
  • जम्मा जनसंख्या : ४६०५ [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • जातिगत विवरण : ब्राह्मण/क्षेत्री =८९० ; दलित =१७२९ ; आदिवासी जनजाती =४०९ ; मधेसी पिछडा वर्ग=१२१८ ; अन्य =३६७ (जम्मा=४६०५ )    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • धार्मिक अस्थाअनुसार जनसंख्या विवरण : हिन्दु=४३८० ; बौद्ध =९ ; इस्लाम = ७८ ;किरात =९४ ; इसाई =२५ ; अन्य =१९  (जम्मा=४६०५)    [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • घर-परिवार संख्या =९६३ ; औसत परिवार संख्या=४.८ [ जनगणना प्रतिवेदन २०६८ अनुसार ]
  • विधालय संख्या = ७  (श्री जनता मा.वि ; श्री आधारभूत विधालय खयरवना ; श्री नयाँ नेपाल आ.वि ; श्री अम्बर आ.वि ; श्री राधाकृष्ण आ.वि ;श्री लक्ष्मी आ.वि.;श्री सरस्वती शिशुसदन आ.वि )
  • धार्मिक स्थल संख्या : २ (बाबा बनस्खण्डी मन्दिर; रामजानकी मन्दिर )

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९