कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४/२०७५ (कटहरी गा.पा)

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४/२०७५ (कटहरी गा.पा)

कटहरी गा.पा. को कर दस्तुर 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: