कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धी बिधान ७५/७६ 08/12/2018 - 16:42 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धी बिधान.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 16:37 PDF icon ३. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:12 PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:07 PDF icon १. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र(कटहरी गाउँपालिका)- २०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 13:03 PDF icon ९. स्थानीय राजपत्र(कटहरी गाउँपालिका)- २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 13:01 PDF icon ८. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:57 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:54 PDF icon ६. स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:51 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:03 PDF icon ४. कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा