कटहरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:12 PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 11:07 PDF icon १. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र(कटहरी गाउँपालिका)- २०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 13:03 PDF icon ९. स्थानीय राजपत्र(कटहरी गाउँपालिका)- २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 13:01 PDF icon ८. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:57
स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:54 PDF icon ६. स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:51 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५.pdf
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 12:03 PDF icon ४. कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 11:58 PDF icon ३. संस्था दर्ता ऐन,२०७५.pdf
कृषि व्यावसाय प्रवर्दन ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/06/2018 - 11:55 PDF icon २. कृषी ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन, २०७५.pdf

Pages

विस्तृत विवरण

कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

कटहरी(२,३)

५२००

५.७५

कटहरी(१,५)

६८६७

५.७१

कटहरी(४,६)

५००६

३.७९

कटहरी(७-९)

७३२२

७.३१

भौडाहा(१-४,९)

३८१५

६.४१

भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९)

६९६०

११.८९

थलाहा(१-४,७)

४६०५

१०.७३

 

 

जम्मा

३९७७५

५१.५९